ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Marketing adatbázis adatkezelése)

A Body Honey Number 1 Trade Kft. (Cégjegyzékszáma: 13-09-180742, Székhelye: 2243 Kóka, Homok utca 11) (továbbiakban Adatkezelő), mint Adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban Rendelet) alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a bodyhoney.com weboldalon üzemeltetett webáruház kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

Body Honey Number 1 Trade Kft

Székhely: 2243 Kóka, Homok utca 11.
Cégjegyzékszám: 13-09-180742
Adószám: 25539493-2-13
Képviseli: László Norbert
E-mail: info@bodyhoney.com
mint Adatkezelő,

az Ön személyes adatait bizalmasan és az adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint kezeli, megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az Ön személyes adatainak biztonságát szolgálja.

Ön telefonon, vagy e-mailben történő jelentkezése esetén – írásbeli hozzájárulásának megadásáig ráutaló magatartással – önként hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott személyes adatait kezeljük.
Bármely, webes felületünkön a tudomásunkra jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezeljük.

Adatkezelésünk célja

Személyes adatait a bodyhoney.com weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

A kezelt személyes adatok köre

Név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, lakcím.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása.
Az Érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző jogszerű adatkezelés meglétét.
a.) 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5.§.(1) bek b.) „az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.”
b.) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.”

Az adatkezelés időtartama

- webáruház üzemeltetése – hozzájárulásod visszavonásáig
- webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez
- kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év,
- marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok – hozzájárulásod visszavonásáig,
- sajtókapcsolatok fenntartásához kapcsolódó adatok – hozzájárulásod visszavonásáig

Adatkezelés módja

Elektronikus

Sütik alkalmazása

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe.

Marketing szolgáltatások

Számviteli és pénzügyi szolgáltatások, ügyfélszolgálati, IT szolgáltatások.

Body Honey Number 1 Trade Kft.

Székhely: 2243 Kóka, Homok utca 11.
Cégjegyzékszám: 13-09-180742
Adószám: 25539493-2-13
Képviseli: László Norbert
E-mail: info@bodyhoney.com

Tárhelyszolgáltató

Webflow, Inc.
398 11th Street, 2nd Floor
San Francisco, CA 94103 

Kosár és vásárlás állapotáról küldött e-mailek kezelője

226 Saint-Joseph Street East
Quebec, Quebec G1K 3A9, CA

Backend kezelő

Integromat LLC
16192 Coastal Highway
19958 Lewes
Delaware, USA
FN: 5682354

Fizetési rendszerkezelő – SimplePay

OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Cg. 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42

Látogatottsági statisztikák, hirdetések

Google Ireland Limited (Gordon House Barrow Street Dublin4. Ireland),
HirdetésekFacebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland)

Csomagszállítás

GLS Kft. (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.)

Személyes adatok tárolása

ISO 9001 ISO 27001 standardnak megfelelően kerülnek tárolásra a vásárlók adatai.

A Body Honey Number 1 Trade Kft.

- A tájékoztatáshoz való jog

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken. A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

- A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van-e, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:

- Önre vonatkozó személyes adatok;
- Az adatkezelés céljai;
- személyes adatok kategóriái;
- azon személyek, amelyekkel az Ön adatait közölték, vagy közölni fogják;
- az adatok tárolásának időtartama;
- a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
- a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
- a kezelt adatok forrása;
- profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
- a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

- Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

- Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:

- Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
- Visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
- Tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
- A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
- A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
- Személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
- Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
- Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

- Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

- Tiltakozás joga

Tiltakozás jogaHa a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén Adatkezelőként a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

- Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy;
- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

- Visszavonás joga

Ön az adatkezelésre adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárásunk

Amennyiben hozzánk kérelem érkezik be, úgy adatkezelőként a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Ön számára a tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk kivéve, ha:

- ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
- a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
- a kérelem túlzó.

Amennyiben Ön papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az adatok egy másolati példányát ingyenesen átadjuk a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene).

Tiltakozási jog gyakorlása

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztatjuk.
Amennyiben tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással a személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatok kezelése

Az Ön által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat Magyarországon a fentiekben megjelölt tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá elektronikusan tároljuk.

Megteszünk minden olyan lépést, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatait biztonságosan tároljuk és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk.

- Jogorvoslat

Amennyiben kifogása, problémája merül fel adatkezelésünkkel kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal hozzánk!

A Body Honey Number 1 Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:           2243 Kóka, Homok utca 11.
Képviseli:           László Norbert
E-mail:              info@bodyhoney.com

Bírósághoz fordulás joga

Ön jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az Érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására azzal, hogy Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Budapest, 2020. augusztus 20